Zadzwoń do nas!

+ 48 58 554 59 29

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TEHACO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, mająca swą siedzibę pod adresem 80-299 Gdańsk, ul. Barniewicka 66a; NIP 584-030-52-82; KRS 0000203643, Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS; REGON 008351526. 2. W sprawie ochrony danych osobowych z Administratorem skontaktować się można: drogą elektroniczną na adres tehaco@tehaco.com.pl z dopiskiem „ochrona danych osobowych”; listownie lub bezpośrednio pod adresem podanym w ust. 1. 3. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie RODO, gdy: 3.1. jest to niezbędne do zawarcia umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b); 3.2. zaistnieją uzasadnione interesy Administratora, w szczególności dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń, a także planowanie rozwoju usług i prowadzonej działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. f); 3.3. jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c). 4. Dane osobowe Pani/Pana będę przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora i którym te dane są powierzane, a także pracownikom Administratora. 5. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami, wobec czego dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi. 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, do ich przenoszenia, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie, oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania celu przetwarzania. 8. Dane osobowe Pani/Pana nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 9. Dane osobowe Pani/Pana nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych

O firmie