Zadzwoń do nas!

+ 48 58 554 59 29

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia  27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
1.  Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  TEHACO  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością, mająca swą siedzibę pod adresem  80-299 Gdańsk, ul. Barniewicka 66a; NIP584-030-52-82; KRS0000203643, Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS; REGON 008351526.
2.  W  sprawie  ochrony  danych  osobowych  z  Administratorem  skontaktować  się  można,  drogą  elektroniczną na  adres  tehaco@tehaco.com.pl  z  dopiskiem  „ochrona  danych  osobowych”,  listownie  lub  bezpośrednio pod adresem podanym w ust. 1.
3.  Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie RODO, gdy;
3.1.  jest to niezbędne do zawarcia umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b);
3.2.  zaistnieją uzasadnione interesy Administratora, w szczególności dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń, a także planowanie rozwoju usług i prowadzonej działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. f);
3.3.  jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c).
4.  Dane osobowe Pani/Pana będę przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa, oraz  podmiotom  przetwarzającym,  które  świadczą  usługi  na  rzecz  Administratora  i  którym  te  dane są powierzane, a także pracownikom Administratora.
5.  Okres  przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych  związany  jest  ze  wskazanymi  powyżej  celami,  wobec czego  dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  czas,  w  którym  przepisy  prawa  nakazują  Administratorowi przechowywanie  danych  lub  przez  okres  przedawnienia  ewentualnych  roszczeń,  do  dochodzenia  których konieczne jest dysponowanie danymi.
6.  Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia,  ograniczenia  ich  przetwarzania,  do  ich  przenoszenia,  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie, oraz wniesienia skargi do właśc iwego organu nadzorczego.  Wycofanie  zgody  nie  ma  wpływu  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania  Pani/Pana  danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
7.  Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  lecz  niezbędne  do  wykonania  celu przetwarzania.
8.  Dane osobowe Pani/Pana nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
9.  Dane  osobowe  Pani/Pana  nie  są  przekazywane  do  państw  spoza  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.

O firmie